Rehabilitació de façanes, cobertess, patis, mitjaneres, interiors, reforços, instal·lacions i més a Barcelona

SUBVENCIONS

Restauri ofereix assessorament i TRAMITACIÓ GRATUITA dels ajuts i subvencions vigents en l'àmbit de la rehabilitació. Si està pensant en fer una obra al seu habitatge o comunitat, no dubti i truqui ara al 93 425 16 22 i informi's.

Subvencions i ajuts a la rehabilitació d'edificis, instal·lació d'ascensors, eficiència energètica
CATALUNYA

So·licita-les abans del 13/11 a las Oficines d'Habitatge del teu municipi.

Sol·licita-les abans del 31/12 en les Oficines d'Habitatge del Ajuntament de Barcelona.

Sol·licita-les abans del 31/03/17 a les Oficines d'Habitatge del Àrea Metropolitana de Barcelona.

BARCELONA
ÀREA METROPOLITANA
 

AJUTS A BARCELONA

Ajuntament de Barcelona, subvencions i ajuts a la rehabilitacio d'edificis

Oberta la convocatòria del 2016 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, destinant un total de 6,7 milions d’euros per atorgar subvencions per a la rehabilitació del parc d’habitatges de Barcelona i també pels ajuts específics dels barris de Canyelles i Sud-oest del Besòs.

 

A més incorpora una nova línia d’ajuts per a subvencionar els costos de redacció d’informes tècnics dels edificis (IITE).

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

 

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Condicions que cal complir:

 

 • Edificis anteriors a l’any 1991, destinats majoritàriament a habitatge.

 • L’acord de la comunitat de propietaris.

 • No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.

 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Rehabilitació de façana amb ajuts i subvencions del Ajuntament de Barcelona

Els programes i les subvencions:

 

S’han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 60.000€) i són els següents:

 

 • Rehabilitació d'interior d'habitatges: Obres per assolir l'habitabilitat, d'accessibilitat, per a la millora d'estalvi energètic i obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d'aïllament acústic.

 

 • Rehabilitació amb mesures d'estalvi energètic: La reducció del consum i millora de l'eficiència energètica podrà optar a una subvenció del 50% (màx. 60.000€): Aïllament en tota l'envolupant, instal·lació d'aigua calenta sanitària mitjançant energia solar, posada en marxa de plaques solars obsoletes, aigua directa sanitària, centralització d'instal·lacions i substitució de serveis de sumbinistrament per altres més eficients.

 

 • Rehabilitació amb mesures parcials d'estalvis energètic: La reducció del consum i millora de l'eficència energètica dels edificis, actuant sobre elements parcials de l'edifici podrà optar a una subvenció del 35% (màx. 30.000€): façanes, cobertes, mitgeres, celoberts i terrats verds.

 

 • Accessibilitat: La instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin opta a una subvenció del 50% (màx. 60.000€) i la supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls opta a una subvenció del 25% (màx. 30.000€).

 

 • Patologies estructurals: Les obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis opten a una subvenció del 50%, sense límit a l’import.

 

 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 60.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc

 

 • ITE: Per subvencionar el 100% dels costs de redacció de l'informe de la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

 

Per a mes informació clica aquí.

 
Area Metropolitana de Barcelona, subvencions i ajuts a la rehabilitacio d'edificis

AJUTS AL AMB

FINALITZAT

S'inclouen en aquest programa tots els edificis i habitatges dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria

Area Metropolitana de Barcelona, Consorci Metropolità de l'Habitatge, subvencions i ajuts a la rehabilitacio de edificis

On es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

 

A la vostra Oficina Local d'Habitatge o a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels municipis dels Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Termini de presentació dels ajuts:

 

Podreu sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat a partir del dia 6 d'octubre i fins el 31 de gener de 2017 (ambdós inclosos). 

Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, podeu presentar la sol·licitud d'ajuts, des del 6 d'octubre, fins el 31 de març de 2017.

 

¿Quin és l'import de la subvenció?

 

Els percentatges subvencionables van del 35% al 50% del cost de les obres, segons el tipus d'actuació. L'import de la subvenció serà la suma de les quanties establertes per a cada tipologia d'actuació i d'acord amb el quadre següent:

 

 • Actuacions de conservació - Podran optar a una subvenció del 35% sobre el cost de l'obra:

  • Rehabilitació de fonamentació, estructura i instal·lacions.

  • Rehabilitació de façanes, cobertes i mitjaneres.

  • Instal·lacions comunitàries.

 

 • Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat - Podran optar a una subvenció del 35% sobre el cost de l'obra: Millora de l'envolupant tèrmica, instal·lació de sistemes, instal·lació d'equips i generació d'energies renovables.

 

 • Actuacions per a la millora de l'accessibilitat - Podran optar a una subvenció del 50% sobre el cost de l'obra: Instal·lació d'ascensors, supresió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

 

 • Actuacions d'habilitabilitat (interiors) - Podran optar a una subvenció del 50% sobre el cost de l'obra: Obtenció d'habitabilitat, adecuació d'instal·lacions existents, sostenibilitat, rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge, adaptació de l'habitatge per a persones amb problemes de mobilitat, etc.

 

Per a més informació clica aquí.

 

RESTA DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya, subvencions i ajuts a la rehabilitacio d'edificis
FINALITZAT

Subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per a realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

A qui va dirigit?

 

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

 

Resten excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.

 

Quins requisits ha de tenir l'edifici?

 

 • Haver estat construït i acabat abans de l'any 1981.

 • Com a mínim, el 70% de l'edifici ha d'estar destinat a habitatge.

 • Han de tenir ús residencial un mínim de 8 habitatges. Expecionalment, s'admeten edificis de fins un sol habitatge.

 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, els informes que acreditin la necessitat de l'actuació de rehabilitació: ITE, CEE i Certificat d'Accessibilitat.

 

Quin és l'import de la subvenció?

 

S'han establert uns programes que poden arribar a tenir una subvenció de fins al 50% i són els següents:

 

 • Actuacions de conservació: subvenció d'un 35% del pressupost fins a un màxim de 2.000€ per habitatge.

  • Obres de conservació relatives a la fonamentació, estructura i instal·lacions comuns.

  • Obres de conservació relatives a cobertes, terrats, façanes i mitjaneres.

  • Obres d'adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comuns.

 

 • Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat: Obres per a la millora que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració. Subvenció del 35% del pressupost fins a un màxim de 5.000€ per habitatge.

 

 • Actuacions per a la millora de l'accessibilitat: Instal·lació d'ascensors, supresió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Subvenció del 50% del pressupost amb un màxim de 4.000€ per habitatge.

 

La combinació de les diferents actuacions poden augmentar la quantia assignada a cada ajut, fins a un màxim de 11.000€ por habitatge.

 

Per a més informació clica aquí.

CONTACTE

C. Mir Geribert, 8 baixos 08014 Barcelona

Tel: 93 425 16 22

Fax: 93 425 24 48

info@restauri.es

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

¡Bien! Mensaje recibido