Rehabilitació de façanes, cobertess, patis, mitjaneres, interiors, reforços, instal·lacions i més a Barcelona

NOSALTRES

L'origen de l'empresa Restauri s'ha de buscar a Brussel·les, quan al 1983 els fundadors de Restauri creen Euroneuf: Restauration Integrale, una empresa la qual la seva activitat principal és el manteniment, restauració i neteja d'edificis. Des del principi, Euroneuf es dóna a conèixer i es consolida com una empresa la qual el seu valor afegit és donar un servei de gran qualitat.

rehabilitació façanes Barcelona

Amb l'experiència i l'especialització més professional, els mateixos socis funden al 1987 Restauri, en el marc de la Barcelona pre-olímpica.

En aquest entorn, i en mig d'un ambient de renovació, Restauri troba a Barcelona l'impuls adequat per a la seva fundació i creixement. Sempre amb els mateixos principis de qualitat i transparència que la seva empresa materna a Bélgica.

Més de 26 anys després, Restauri no només s'ha consolidat com una de les grans empreses de rehabilitació a Barcelona, sinó com a empresa de referència del sector. Els seus projectes i obres parlen per si mateixes del prestigi assolit any rere any, gràcies a la confiança de milers de clients.

 

Euroneuf i Restauri continuen encara vinculades i mantenen un permanent contacte i intercanvi de professionals i informació. Una cosa que les fa més competitives, més innovadores i les manté en constant acutalització de serveis per donar als seus clients la major qualitat en tots els àmbits d'actuació en els que desenvolupen el seu treball.

 

UN MÈTODE

EFICAÇ, PROFESSIONAL I INTEGRAL

Restauri, empresa especialitzada en la rehabilitació integral d'edifics, té com a segell fundamental des de fa més de 26 anys la qualitat amb les obres, la transparència i el compromís amb el client en el manteniment dels acords assolits, tant en els pressupostos com en els terminis.

 

Un sistema de treball que té cura de cada edifici i cada detall a consciència, amb un equip de professionals especialitzat en constat formació i a la vanguardia en l'ús d'innovadores eines, materials i de les noves tencologies que el mercat proporciona.

 

Sustitució de fusteries metaliques i de fusta, finestres, balconeres, persianes, cortines

Amb un servei personalitzat on s'estudia la solució més adequada a cada projecte i un assessorament permanent amb el client.

 

Restauri ofereix, en definitva, un servei integral on s'inclou la tramitació de tota la documentació per a la perfecta execució de les obres.

 

Gràcies a aquesta forma de treballar, Restauri és referència de qualitat al sector.

 

Comptaràs sempre amb un únic interlocutor especialista.

 

Restauració de balcons, baranes, lloses de pedra, cornises

Traballem amb mà d'obra pròpia altament qualificada.

Els mitjans tècnics són propis, auxiliars, maquinària i utillatge, de manera que no necessitem contratar serveis externs, cosa que agilitza els temps de cada obra.

 

Realitzem una diagnosi de patologies i assaigs de solució i projectes.

 

Servei Integral: Assistència Tècnica fins al final de projecte, control d'estructura i tramitació de la documentació.

 

Amb gran capacitat d'adaptació, segons les necessitat dels canvis en el transcurs dels projectes.

 

Pintura de façanes, restauració de motllures i elements ornamentals

Realitzem informes periòdics.

 

GARANTIES

Restauri S.L. està inscrit en el Registre d'Empreses Acreditades (REA) amb el núm. 09000001504 d'acord amb els artícles 6 y 7 del R.D.1109/2007, del 24 d'Agost, segons la llei 32/2006, del 18 d'Octubre, que compleix els requisits de capacitat i de qualitat del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Restauri, S.L. compleix amb la prevenció de riscos laborals segons la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, amb la implantació d'un sistema de prevenció contratat amb l'empresa.

 

Restauri, S.L. posa a disposició de tots els clients que ho sol·licitn la sigüent documentació:

 • Vigilància a la salut

 • Evaluació de riscos i Pla de Seguretat

 • Certificat de l'Agència Tributària conforme es troba al corrent de les seves obligacions tributàries

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social conforme es troba al corrent de pagament, no tenint pendent cap reclamació de deuta.

 

Restauri, S.L. és soci del Gremi de Constructors de Barcelona.

 

Restauri, S.L. és soci del RIME, Comissió de Rehabilitació i Manteniment d'Edificis de Catalunya.

 

Restauri, S.L. és soci del CONSTA, Certificat de Garantia per a les empreses dedicades a la construcció, reformes, manteniment i rehabilitació d'habitatges a Catalunya.

 

Restauri, S.L. té suscrita amb la companyia AXA SEGUROS una assegurança que cobreix:

 • Assegurança de Responsabilitat Civil: 600.000 €/sinistre

 • Assegurança Tot Risc Construcció

 • Pòlissa d'Accidents.

   

Registro empresas acreditadas sector de la construcción
Gremi de constructors d'obres de Barcelona
Comisión de rehabilitación y mantenimiento de edificios de Catalunya
Sello calidad de empresa constructora
Seguro de responsabilidad con AXA
top100000.png

CONTACTE

C. Mir Geribert, 8 baixos 08014 Barcelona

Tel: 93 425 16 22

Fax: 93 425 24 48

info@restauri.es

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

¡Bien! Mensaje recibido

TORNAR AMUNT